Algemene Leden Vergadering

vrijdag 16 maart 2018

 
Tijd
19:45 tot 22:00 uur
Locatie
Clubhuis
 

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Verkiezing bestuursleden (zie toelichting)
4. Mededelingen / Ingekomen stukken

 • Stand van zaken zoals: Onderhoud clubhuis
  • Website
  • Inzet vrijwilligers
  • Pinautomaat voor barbetalingen
  • Info-avond nieuwe leden
  • Statuten en reglementen
  • Buitenverlichting

5. Voorstel aanpassingen reglementen (zie toelichting)
6. Vervanging sleutels clubhuis en controle toegang
7. Bespreken en vaststellen notulen ledenvergadering 17 maart 2017
8. Jaarverslag secretaris
9. Jaarverslagen van de commissies
10. Financieel jaarverslag / Exploitatieoverzicht
11. Verslag kascontrolecommissie
Pauze
12. Voorstel contributie 2019; (zie toelichting)
13. Vaststellen begroting 2018
14. Verkiezing kascontrolecommissie (zie toelichting)
15. Rondvraag
16. Sluiting

Via de bijgaande link kun je de stukken voor de algemene ledenvergadering downloaden.

Stukken Algemene Ledenvergadering KV-Trekvogels